نام پزشک  نوع تخصص آدرس تلفن محل کار
دکتر فروغ جوادی متخصص اطفال شيراز-خ-صورتگر نبش لوازم التحرير اسلامي  
دکتر فریبا صفائی متخصص اطفال شيراز خ زرهي ايستگاه يك ط فوقاني داروخانه دكتر سجادي 0711-8238130
دکتر مهدی شهریاری فوق تخصص اطفال شيراز-خ-زند مقابل دانشكده مهندسي ساختمان ياس 0711-2307563
دکتر مینو رمزی متخصص اطفال شیراز-بلوار زرهي نبش بعثت 0711-6262646
دکتر مژده دستغیب متخصص اطفال شيراز خ زرهي ايستگاه يك ط فوقاني داروخانه دكتر سجادي 0711-8238130
دکتر محمود واحد متخصص اطفال شيراز-30 متري سينما سعدي چهارراه صاحبديواني 0711-2304671
دکتر مریم جمالی شیرازی متخصص اطفال شيراز-خ-زند روبروي 20متري ط فوقاني آزمايشگاه دكتر جاويد 0711-2338785
دکتر نرجس پیشوا فوق تخصص اطفال شيراز-ميدان دانشجوساختمان آسيا ط 2 0711-6281527
دکتر همايون فاخري متخصص اطفال شيراز-چهارراه سينما سعدي 0711-2302958
دکتر کاووس فیلی قشقایی متخصص اطفال شيراز خ زند بالاتر از بيمارستان شهيد فقيهي مركز پزشكي سينا 0711-2351626
دکتر فروغ جوادی متخصص اطفال شيراز-خ-صورتگر نبش لوازم التحرير اسلامي  
دکتر فریبا صفائی متخصص اطفال شيراز خ زرهي ايستگاه يك ط فوقاني داروخانه دكتر سجادي 0711-8238130
دکتر مهدی شهریاری فوق تخصص اطفال شيراز-خ-زند مقابل دانشكده مهندسي ساختمان ياس 0711-2307563
دکتر مینو رمزی متخصص اطفال شیراز-بلوار زرهي نبش بعثت 0711-6262646
دکتر مژده دستغیب متخصص اطفال شيراز خ زرهي ايستگاه يك ط فوقاني داروخانه دكتر سجادي 0711-8238130
دکتر محمود واحد متخصص اطفال شيراز-30 متري سينما سعدي چهارراه صاحبديواني 0711-2304671
دکتر مریم جمالی شیرازی متخصص اطفال شيراز-خ-زند روبروي 20متري ط فوقاني آزمايشگاه دكتر جاويد 0711-2338785
دکتر نرجس پیشوا فوق تخصص اطفال شيراز-ميدان دانشجوساختمان آسيا ط 2 0711-6281527
دکتر همايون فاخري متخصص اطفال شيراز-چهارراه سينما سعدي 0711-2302958
دکتر کاووس فیلی قشقایی متخصص اطفال شيراز خ زند بالاتر از بيمارستان شهيد فقيهي مركز پزشكي سينا 0711-2351626
دکتر فروغ جوادی متخصص اطفال شيراز-خ-صورتگر نبش لوازم التحرير اسلامي  
دکتر فریبا صفائی متخصص اطفال شيراز خ زرهي ايستگاه يك ط فوقاني داروخانه دكتر سجادي 0711-8238130
دکتر مهدی شهریاری فوق تخصص اطفال شيراز-خ-زند مقابل دانشكده مهندسي ساختمان ياس 0711-2307563
دکتر مینو رمزی متخصص اطفال شیراز-بلوار زرهي نبش بعثت 0711-6262646
دکتر مژده دستغیب متخصص اطفال شيراز خ زرهي ايستگاه يك ط فوقاني داروخانه دكتر سجادي 0711-8238130
دکتر محمود واحد متخصص اطفال شيراز-30 متري سينما سعدي چهارراه صاحبديواني 0711-2304671
دکتر مریم جمالی شیرازی متخصص اطفال شيراز-خ-زند روبروي 20متري ط فوقاني آزمايشگاه دكتر جاويد 0711-2338785
دکتر نرجس پیشوا فوق تخصص اطفال شيراز-ميدان دانشجوساختمان آسيا ط 2 0711-6281527
دکتر همايون فاخري متخصص اطفال شيراز-چهارراه سينما سعدي 0711-2302958
دکتر کاووس فیلی قشقایی متخصص اطفال شيراز خ زند بالاتر از بيمارستان شهيد فقيهي مركز پزشكي سينا 0711-2351626
دکتر اسماعیل صادقی متخصص اطفال شيراز خ زند بين 20متري و باغشاه كوچه 47 ساختمان فيروزه ط3 0711-2333352
دکتر بهادر علی متخصص اطفال درمانگاه مطهری  
دکتر جواهري متخصص اطفال شيراز-بلوار معالي آبادروبروي مسجدشهيددستغيب ساختمان پزشکي رازي 0711-6248468
دکتر حسن عباسیان متخصص اطفال کازرون ميدان شهداء 72128728
دکتر دهقانیان مهرانگیز متخصص اطفال شیراز تل پروس داروخانه درمان  
دکتر سيدهادي طباطبايي متخصص اطفال شيراز-30 متري سينما سعدي ط فوقاني داروخانه بابک 0711-2306062
دکتر سيدکاظم شفيعِي متخصص اطفال شيراز-30 متري سينما سعدي چهارراه ذوالانوار 0711-2308279
دکتر سيروس حديدي متخصص اطفال شيراز-30 متري سينما سعدي مرکز پزشکي بابک نرسيده به داروخانه بابک داخل کوچه 0711-2300771
دکتر سید هادی طباطبائی متخصص اطفال شيراز-درمانگاه پايگاه هوايي-بلوار دارالرحمه  
دکتر سید عباس بنانی فوق تخصص اطفال شيراز خ زند ساختمان نگين 0711-2306306